Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Özellikle Yeminli Mali Müşavirlere Maliye Bakanlığı tarafından birçok sorumluluklar ve görevler yüklenmiştir. Bunlardan en önemlisi belki de kamunun vergi inceleme yetkisinin tebliğlerle sınırlı kalmak üzere Yeminli Mali Müşavirlere verilmesidir. 1995 yılında Tam Tasdik yetkisinin Yeminli Mali Müşavirlere verilmesi mesleğin gelişiminde önemli bir mihenk taşı olmuştur. Her geçen gün Yeminli Mali Müşavirlerin inceleyip tasdik edeceği alanlara yenileri eklenmektedir.

Günümüzde Yeminli Mali Müşavirlik mesleği bir kariyer mesleği olarak algılanmaktadır. Tam tasdik yaptırmak firmalar için zorunlu olmamasına karşın birçok firma yeminli mali müşavirler ile bu kapsamında çalışmayı yeğlemektedir. Böylece hatalarını minimize ederek vergi idaresi karşısında zor duruma düşmemek için önceden tedbir alabilmektedirler.

Yeminli Mali Müşavirlerin yetki alanları her geçen gün artarken, buna paralel olarak sorumlulukları da artmaktadır. Meslek mensupları tasdik ettikleri ve rapora bağladıkları birçok konu ile ilgili olarak mükellef ile birlikte müteselsilen sorumlu tutulmaktadır. Bu sorumluluk hem maddi hem de hukuki anlamda olmaktadır. Dolayısıyla meslek mensuplarının işlerini son derece ciddi yapmaları gerekmektedir.

Yeminli Mali Müşavir; tam tasdik kapsamında hizmet verdikleri firmaların, defter kayıt ve bu kayıtlara dayanak teşkil eden belgelerini ve bu kayıtlar sonucunda ortaya çıkan mali tabloları; Vergi Yasaları, Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri açısından incelemektedir. Ayrıca mal ve hizmet alımı yapılan firmalar hakkında ilgili Vergi Dairesi’nden bilgi almakta, ya da karşıt inceleme yaparak bilgi toplamaktadır. Bu inceleme ve denetim çalışmaları sonucunda ilgili Tebliğ hükümlerine göre Denetim ve Tasdik Raporu’na bağlamaktadır. Böylece Yeminli Mali Müşavir yarı resmi bir inceleme elemanı gibi faaliyet göstermektedir.

Şirketlerin YMM ile sözleşme yapabilmelerine ilişkin süre ait olduğu yılın ilk gününde başlayacaktır. Aktif toplamı ve/veya net satışı ne olursa olsun tüm şirketler yıllık beyannameleri için Yeminli Mali Müşavirlere tam tasdik yaptırabilirler.

Şirket tarafından tam tasdik yaptırılmasına karar verilmesi halinde Yeminli Mali Müşavir (YMM) ile yazılı sözleşme yapılır. Tam Tasdik Sözleşmesinin geçerli olması için ocak ayı içinde yapılması zorunludur.

Tam tasdik yaptıran işletmeler Maliye Bakanlığı Vergi Denetim elemanlarınca incelenmiş sayılır. Dolayısıyla 3568 sayılı Kanuna ilişkin 18 seri no.lu Tebliğ uyarınca incelemeye tabi tutulmazlar. Ancak ihbar veya benzeri özel bir neden olması durumunda inceleme yapılabilir. Şirketler süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin olması halinde herhangi bir sınır olmaksızın, YMM tasdik raporu ile KDV iadesi alabilirler. Diğer şirketlerden gelen karşıt inceleme talepleri tam tasdik yapılması halinde YMM’ler tarafından karşılanmaktadır. Böylece tam tasdik yaptıran mükellefler karşıt inceleme yükümlülüğünden kurtulurlar.

TASDİK HİZMETLERİ
 • Gelir Ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri Ve Mali Tabloların Tasdiki
 • Katma Değer Vergisi İade Ve Mahsup İşlemleri
 • Yatırım İndirimi Ve Uygulama İşlemleri
 • Yatırım Teşvik Belgesi Kapanış İşlemleri
 • Enflasyon Düzeltmesi İşlemleri
 • Kurumlar Vergisi İstisnası Tasdik İşlemleri
 • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti
 • Sermayeye Eklenebilir İç Kaynaklar Tespiti
 • Özel Amaçlı Tespit Ve Tasdik İşlemleri
 • ÖTV İade Mahsup İşlemleri
 • Faaliyet Tasdik Raporları
 • Gümrük Beyannamesi  Tasdik İşlemleri
 • Dernek,Tesis,Vakıf vb Kurumların Maliyet Ve İstisna Tasdik İşlemleri
 • Mali Tabloların Uygunluğu ve Hasılat Tespiti
 • Servet Ve Varlık İncelemeleri
 • İlaç Fiyatlarının Tespit Ve Değerlemesi
 • Avrupa Birliği fonlarınca desteklenen projelerin denetlenmesi ve raporlanması
 • Özel Tüketim Vergisi Üretim Tecil-Terkin Ve Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış Deniz Yakıtı İle Yeminli Mali Müşavirlik Biyoetanol Üretim Ve Yeminli Mali Müşavirlik Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü Benzin Faaliyet Tasdik Raporu
 • Dahilde İşleme İzin Belgesine Göre Yapılan Kdv Tecil-Terkin İşlemleri Tasdiki
 • Organize Sanayi Bölgelerinin Hesap Ve İşlemlerinin İncelenmesi
 • İşsizlik Sigortası Fonunun Gelir Ve Giderlerinin Denetimi
 • Erteleme, Taksitlendirme Formları Talep Ve Değerlendirme Konusu Meblağ
 • Doğal Afetlerde Terkin İşleri Stok Değerlemesi
 • Kamu Arazisi Tahsis İşlemleri Tespiti
 • SSK İlişiksizlik Belgesi İncelemeleri
 • 3984 Sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayınları Hakkında Kanun Uyarınca Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Paylarının Ödenmesi İşlemleri
  • a)  Ulusal/Bölgesel Televizyonlar   Radyo Ve Televizyon Üst Kurul Payları
  • Ulusal/Bölgesel Radyolar  Radyo Televizyon Üst Kurulu Payları
 • Sermaye Artışının Tespiti Raporları
  • a) Sermaye ödendiğinin ve mevcudiyetinin  tespiti  ve geçmiş yıllar kârlarının sermayeye eklenmesi
  • b) Anonim ve Limited şirketlerin kuruluş, nev’i değişikliği ve sermaye artırımlarında düzenlenen öz varlık ve değer tespiti
 • Dernek, Tesis, Vakıf Ve Benzeri Kurumların  Muafiyet Ve İstisna Ve Hesaplarının Tasdiki İşlemleri
  • Muafiyet ve İstisnalara  İlişkin Tasdik İşlemleri
  • İktisadi işletmesi olmayanlar
  • İktisadi İşletmesi Olanlar
 • Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri
  • Yatırım Teşvik Belgesi İle  İlgili İşlemler
  • Yatırım Teşvik Belgesi Kapama İşlemleri (Rapor Tanzimi):
 • Kredilere İlişkin Tespit İşlemleri
 • Seyahat Acentalarının Turizm Geliri Elde Etmek Ve Döviz Getirmek Yükümlülüklerine İlişkin Tespitler
 • Ham Petrol Ve Petrol Ürünleri İthali Ve Lpg İle İlgili Olarak Talep Edilecek İnceleme Ve Tespitler
 • Mali Tabloların Uygunluğu Ve Hasılat Tespiti
  • Yap-İşlet-Devret Projesi Kapsamında İstenen Mali Tabloların Uygunluğu Ve  Hasılat Tespiti,
  • Devletin İrtifak Hakkı Tesis Ettirdiği İşlemlerde Verecekleri Hasılat Beyannamelerinin Tasdiki,
  • Kamu İhale Kanunu Yönetmelikleri Gereği İstenen Tespit Raporu,
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
 • Vergi İhtilaflarının Çözümüne Yönelik:
  • Uzlaşmalara Girilmesi
  • Düzeltme ve Şikâyet Yollarına Başvurulması
  • Vergi İncelemelerinde Danışmanlık
 • Vergi Planlaması
 • Mali Mevzuattaki Değişiklikler ve Sonuçları Konusunda Günlük Bilgilendirme
 • Teşvik Mevzuatı Konularında Müşavirlik
 • Yabancı sermaye mevzuatı danışmanlığı,
 • Şirketler hukuk danışmanlığı,
  • Kuruluş İşlemleri;
  • Tek Şahıs İşletmeleri
  • Adi Ortaklıklar
  • Limited Şirketler, Kollektif Ve Adi Komandit Şirketler Ve Kooperatifler
  • Anonim Şirketler
  • Değişiklikler
  • Adres Değişikliği
  • Pay Devirleri
  • Ana Sözleşme Değişiklikleri Ve Sermaye Artış İşlemleri
  • Adi Ortaklık, Adi Komandit Ve Kollektif Şirketler
  • Kooperatifler
  • Eshamlı Komandit Ve Limited Şirketler
  • Anonim Şirketler
  • Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu
  • Tür Değiştirme
  • Birleşme
  • Bölünme
 • Serbest Bölge ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri mevzuatı danışmanlığı,
  • Serbest Bölgelerde şirket ve şube kuruluşu
  • Serbest ve Teknoloji Geliştirme bölgelerdeki faaliyetlerin hukuki değerlendirmesi ve analizi.
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı
  • 4857 sayılı İş Kanunu Uygulamaları,
  • İş hukuku ve SSK mevzuatında işyeri ve sigortalıların bildirilmesi,
  • İş hukuku ve SSK mevzuatında idari para cezaları ve itiraz yolları,
  • SSK ve Bağkur Uygulamaları,
  • Asgari İşçilik Hesaplamaları
  • Bina İnşaatı ve ihale konusu işle ilgili olarak düzenlenecek inceleme raporları,
 • İç Denetim ve muhasebe organizasyonunun kuruluş ve yeniden yapılandırılması

 

Resmi Mercilerce Yeminli Mali Müşavirlere Verilen Kurumsal Görevlerin Tarihsel Akışı

T.C. Maliye Bakanlığı Tarafından YMM’lere Verilen İşler:
 • 18.02.1990 – 20437 R.G. (1 Seri No’lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği)

02.01.1990 Tarihli R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliğin 7-C/b maddesi ile “İHRACAT TESLİMLERİ VE İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİMLERDEN DOĞAN KDV İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİ” tasdik kapsamına alınmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanununa göre yapılacak iade ve mahsupların YMM’lerce tasdiklerine ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğ ile belirlenmiştir.

 • 22.02.1990 – 20441 R.G. (2 Seri No’lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği)

Aynı Yönetmeliğin 7-G/c maddesi ile “YENİDEN DEĞERLEME” işlemleri tasdik kapsamına alınmıştır.

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin V.U.K.’nun mük.298nci maddesi uyarınca yaptıkları “YENİDEN DEĞERLEME” işlemlerinin YMM’lerce tasdikine ilişkin usul ve esaslar bu tebliğde belirlenmiştir. (Enflasyon düzeltmesi uygulaması ile yeniden değerleme işlemleri son bulmuştur.)

 • 12.05.1990 – 20516 R.G. (3 Seri No’lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği)

Anılan yönetmeliğin7-G/f maddesi ile Vakıflara ve Tesislere “MUAFİYET” tanınması ile ilgili işlemler YMM’lerin tasdik kapsamına alınmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7/15nci maddesi uyarınca, vakıfların ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşların vergiden muaf tutulması için aranan şartları taşıdıklarının YMM’lere tasdikine ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğ ile belirlenmiştir.

 • 17.03.1992 – 21174 R.G. (5 Seri No’lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği)

Aynı yönetmelik hükümleri uyarınca, Kurumlar Vergisi Kanunun 8nci maddesi ve Geçici 18nci maddesinde yer alan vergi dışı tutulan işlemler ile ilgili GVK’nun mük.39ncu maddesine göre kurum kazancından indirilen gelirlere ilişkin işlemler YMM’lerin tasdik edeceği konular kapsamına alınmış ve tasdike ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğ ile belirlenmiştir.

 • 21.10.1992 – 21382 R.G. (6 Seri No’lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği)

Aynı yönetmeliğin 7-C/b maddesi ile 3568 sayılı Kanun hükümlerinin verdiği yetkiye dayanılarak; Katma Değer Vergisi Kanunun 14ncü maddesinde yer alan “TAŞIMACILIK HİZMETLERİNDEN DOĞAN KDV İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİ” YMM’lerin tasdik kapsamına alınarak, bu tasdike ilişkin usul ve şartlar bu tebliğ ile belirlenmiştir.

 • 30.01.1993 – 21481 R.G. (7 Seri No’lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği)

02.01.1990 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik hükümleri uyarınca gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin “YATIRIM İNDİRİMİ” ile ilgili işlemler YMM’lerin tasdik edeceği konular kapsamına alınmış olup, tasdike ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğ ile belirlenmiştir.

 • 15/04/1993 – 21553 R.G. (8 Seri No’lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği)

Anılan Yönetmeliğin 7-C/b maddesine istinaden, KDV Kanunu’nun 13ncü maddesinde belirtilen “ARAÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA” işlemlerinden doğan iade ve/veya mahsupların YMM’lerce tasdiklerine ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğ ile belirlenmiştir.

 • 29.07.1993 – 21692 R.G. (9 Seri No’lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği)

Anılan Yönetmeliğin 7-C/b maddesine istinaden,KDV Kanunu’nun 29/2nci maddesi uyarınca “TEMEL GIDA MADDELERİ” ile ilgili olup, indirilemeyen Katma Değer Vergisi nedeniyle doğan iade ve/veya mahsupların YMM’lerce tasdiklerine ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğ ile belirlenmiştir.

 • 16.12.1993 – 21790 R.G. (11 SERİ Seri No’lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği)

Bu Tebliğ’in 4ncü bölümünde “TASDİK KONULARI” kodları belirlenmiş ve bundan sonra yapılacak sözleşmelerde bu kodların kullanılacağı belirtilmiştir.

01- İhracatta KDV İadesi
02- Yeniden Değerleme
03- Değer Artış Fonunun Sermayeye
04- Vakıf Muafiyeti
05- Kurumlar Vergisi İstisnası
06- Uluslar arası Taşımacılık KDV İadesi
07- Yatırım İndirimi
08- Araçlara İlişkin KDV İadesi
09- Temel Gıda Maddelerinde KDV İadesi

 • 26.05.1994 – 21941 R.G. (12 Seri No’lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği)

07.05.1994 Tarih ve 21927 Sayılı R.G.’de yayımlanan “Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 7nci maddesi gereği, bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, belli büyüklükleri aşmış olmaları kaydıyla net aktif veya gayrisafi hasılat tutarlarının doğru hesaplandığı hususunda SMMM veya YMM.’e “Özel Amaçlı Rapor” düzenleme zorunluluğu getirilmiştir. (Bir yıla ait bir uygulama olduğundan yürürlüğü sona ermiştir.)

 • 23.02.1995 – 22211 R.G. (14 Seri No’lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği)

Anılan Yönetmeliğin 7-A/a maddesine istinaden “YILLIK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ VE BUNLARA EKLİ MALİ TABLOLAR VE BİLDİRİMLERİN” YMM’lerce tasdikine ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğ ile belirlenmiştir.

Aktif toplamları veya net satış hasılatı yönünden belli rakamları aşan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tam tasdik kapsamına alınmıştır. (30/07/1995-22359 R.G.’de yayımlanan 18 seri no’lu Tebliğ ile tam tasdik uygulaması yeniden düzenlenerek 14 seri no’lu tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.)

 • 28.02.1995 – 22216 R.G. (15 Seri No’lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği)

İlgili Yönetmeliğin 7-C/b maddesi ile KDV yönünden iade hakkı doğuran işlem ve belgeler tasdik kapsamına alınmıştır. Bu Tebliğ ile;
“10- Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara ilişkin KDV iadesi” kodlamasıyla konu YMM’lerin düzenleyebilecekleri raporlar içinde yer almıştır.

 • 08.11.1995 – 22457 R.G. (19 Seri No’lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği)

Anılan Yönetmeliğin 7-C/b maddesi ile ve; “11- Uluslar arası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin KDV iadesi” koduyla konuya ait işlemler YMM’lerin tasdik raporuna dayanılarak yapılabilecektir.

 • 31.03.2001 – 24359 R.G. (30 Seri No’lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği)

Anılan Yönetmeliğin 7-G/g bendine istinaden “4325 Sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi” ile 193 Sayılı G.V.K.’da yapılan değişiklik ile düzenlenen istisnadan yararlanılması YMM’tarafından düzenlenen tasdik raporu ibrazına bağlanmış olup, usul ve esasları bu Tebliğ ile belirlenmiştir.

 • 04.11.2002 – 24926 R.G. (33 Seri No’lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği)

Anılan Yönetmelik ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 8/1nci fıkrasında belirtilen yetkilere dayanılarak, solvent türlerinin ÖTV kapsamında teslimine ilişkin tecil-terkin uygulaması ile bu uygulama çerçevesinde indirimli teminat imkanından yararlanılması, YMM’ler tarafından düzenlenecek “Üretim Tasdik Raporu” ibraz edilmesi şartına bağlanmış olup, konuya ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğ ile belirlenmiştir.

 • 22.07.2004 – 25530 R.G. (36 Seri No’lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği)

İlgili Yönetmelik ve 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile “ÖTV’si sıfıra indirilen akaryakıt kullanımına” ilişkin düzenleme ile getirilen imkandan yararlanılması YMM’ler tarafından düzenlenecek faaliyet raporuna bağlanmış olup,usul ve esaslar bu Tebliğ ile düzenlenmiştir.

Tasdik kodu “14” olarak belirlenmiştir.

 • 09.08.2005 – 25901 R.G. (38 Seri No’lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği)

İlgili Yönetmelik ve ÖTV 8 Seri No.lu Genel Tebliği ile “Üreticiler Tarafından Yerli Tarım Ürünlerinden İmal Edilerek Teslim Edilen Biyoetanole, Harmanlayıcıların ise Satın Aldıkları Biyoetanolü Benzinle Harmanlanmasına ve Elde Edilen Karışımın Teslim Edilmesinden” yararlanmaları YMM’raporuna bağlanmıştır.

“15-YMM Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu”
“16-YMM Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü Benzin Faaliyet Tasdik Raporu”

 • 30.09.2006 – 26305 R.G. (39 Seri No’lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği)

213 Sayılı V.U.K.,3568 Sayılı Kanun ve 1 No. lu Yönetmelik ile 4325 Sayılı Olağanüstü Hal ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile ilgili 193 Sayılı GVK’da değişiklik ile “Gelir ve Kurumlar Vergisi İndiriminden Yararlanılması” nın YMM’ler tarafından düzenlenen tasdik raporu ibrazına bağlanmış olup, usul ve esasları bu Tebliğ ile belirlenmiştir.

 • 22.12.2006 – 26384 R.G. (40 Seri No’lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği)

“İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde ÖTV İstisnası” na ilişkin Faaliyet Tasdik Raporları’nın YMM’lerce düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar bu tebliğ ile belirlenmiştir.

Tasdik konusu başlık “18” olarak kodlanacaktır.

 • Maliye Bakanlığı YMM’ler İşlem Kodları:

01- İhracatta KDV İadesi
02- Yeniden Değerleme
03- Değer Artış Fonunun Sermayeye Ekl.
04- Vakıf Muafiyeti
05- Kurumlar Vergisi İstisnası
06- Uluslar arası Taşımacılık KDV İadesi
07- Yatırım İndirimi
08- Araçlara İlişkin KDV İadesi
09- Temel Gıda Maddelerinde KDV İadesi
10- Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara ilişkin KDV iadesi
11- Uluslar arası Kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin KDV iadesi
12- Tam Tasdik
14-Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Tespit Raporu
15- YMM’lik Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu
16- YMM’lik Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollu Benzin Faaliyet Tasdik Raporu
18- İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde Ö.T.V. İstisnası Tasdik Raporu

Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası Tarafından YMM’lere Verilen İşler:

09/02/1990 Tarih ve 20428 Sayılı R.G.’de yayımlanan 1 Seri No. lu Tebliğ ile, Türkiye Kalkınma Bankasınca Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan yatırım harcamaları için prim iade talebinde bulunan firmalara yapılan ödeme için tasdik raporu istenmektedir.

T.C. Emekli Sandığı Tarafından YMM’lere Verilen İşler:

T.C. Emekli Sandığı’nın 06.05.1992 tarih ve 945 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Emekli Sandığı’na tabi olanların tedavi olabileceği özel diyaliz merkezlerinin belirlenmesinde, bu yerlerde bulundurulması gereken tıbbi cihaz, araç, gereçlerin demirbaş ve envanter kayıtlarında bulunduğuna dair tasdik raporu istenmektedir.

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tarafından YMM’lere Verilen İşler:
 • 01/03/1994 Tarih ve 1994/1 Sayılı Tebliğ ile;
  • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti,
  • Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye Eklenmesine Ait Tasdik Raporu,
  • Olağanüstü Yedek Akçelerin Sermayeye Eklenmesine Ait Tasdik Raporu,
  • Cari Yıl Karının Sermayeye Eklenmesine Ait Tasdik Raporu,
  • S.P.K. Tarafından İstenen Sermaye Arttırım İşlemlerinin Tamamlandığının ve Mevcut Sermayenin Ödendiğinin Tespiti Raporu,
  • Hazine Tarafından İstenen Yabancı Sermayeli Şirketlerde Yabancı Ortak Alacağının Sermayeye Kadedilmesinde bu Alacağın Varlığının ve Döviz Olarak Türkiye’ye Getirildiğinin Tespiti Raporu.
 • 01.06.2000 Tarih ve 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hk. Kanun ile;

Kooperatif, Birlik ve Merkez Birliği’nin yıllık mali tablo ve raporları ve gerektiğinde tüm işlem ve varlıklarının denetimi.

 • 27/06/2000 Tarih ve 24091 Sayılı R.G.’de yayımlanan Yönetmelik ile;

Yurt içi fuar düzenleyen firmaların ödenmiş sermayelerinin tespiti raporu.

 • 13/06/2003 Tarih ve 25317 Sayılı R.G.’de yayımlanan Yönetmelik ile;

Kampanyalı satış, izin belgesi alınması ve yenilenmesinde bilanço tasdiki.

 • 03/06/2004 Tarih ve 25481 Sayılı R.G.’de yayımlanan İç Ticaret Genel Tebliği ile;

Nev’i değiştirmek suretiyle Limited Şirket kuruluşunda Öz Sermaye Tespit Raporu.

 • 24/05/2005 Tarih ve 25795 Sayılı R.G.’de yayımlanan Yönetmelik ile;

KOSGEB’in bilgisayar yazılımı ve e-ticarete yönlendirme desteğinden faydalanmak için ibrazı gereken YMM onaylı fatura sureti.

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluşu Tarafından YMM’lere Verilen İşler:

3568 Sayılı Yasanın 12nci maddesine istinaden yayımlanan Yönetmelik ile 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanuna İlişkin Yönetmelik gereği Radyo ve TV kuruluşlarının reklam gelirlerinin ve buna isabet eden Üst Kurul Paylarının doğruluğu YMM’tasdikine tabi tutulmuştur.

Bu konudaki ilk tebliğ 02/01/1995 tarih ve 22159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bankalar Kanunu Tarafından YMM’lere Verilen İşler:
 • 31/05/1995- 22299 R.G. Yönetmelik ile; Bankalardan kredi alınırken istenen Hesap Durumu Belgesi, Bilanço ve Gelir Tablosu Tasdik Raporu.
 • 18/06/1999- Bankalar Kanunu 11/11 bendi gereğince, bankalarca açılacak krediler ve verecekleri kefalet ya da teminatlar için BDDK’ca belirlenecek limitlerin üzerinde olanlar için Hesap Durumu Belgesi,Bilanço ve Gelir Tablosu’nun denetlenmesi şartı getirilmiştir.
 • 27/06/2001- 24445 R.G. Yönetmelik ile; Bankalarda sermayenin %10’dan fazlasına sahip olan ortakların mal varlıklarının tasdiki.
II.7 – T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarafından YMM’lere Verilen İşler:

97/1 ve 98/1 Sayılı Genelgelerin 16ncı maddesi ile; Kimyevi gübre desteklenmesine yönelik üretim, satış ve stok miktarının tespiti raporu.

Yüksek Öğretim Kurumları Tarafından YMM’lere Verilen İşler:

Vakıf Üniversitelerinin Mart ayında YÖK’e gönderecekleri son bir yıla ait giderlerinin tasdiki.

Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından YMM’lere Verilen İşler:

15/11/1998 Tarih ve 23524 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan S.P.K. Tebliği Seri:1 No: 26 ile;

İç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımının mevzuata uygunluğuna dair rapor.

İşsizlik Sigortası Kanunu Tarafından YMM’lere Verilen İşler:

08/09/1990 Tarih ve 23810 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun ile; İşsizlik Sigortası Fonu’nun gelir ve giderlerinin tespiti.

Devlet Malzeme Ofisi Tarafından YMM’lere Verilen İşler:

13/10/1999 Tarih ve 95/58-23327 Sayılı D.M.O. Genel Müdürlüğü Yazısı ile; Devlet Malzeme Ofisi kataloğuna girecek mamul alımlarında firma mali tablolarının ve birim maliyetlerinin tasdiki.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından YMM’lere Verilen İşler:
 • 05/12/2000- 24521 R.G.’de yayımlanan Tebliğ ile; Ham petrol ve petrol ürünleri ile solvent, bazyağ ve madeni yağ ithal edecek Akaryakıt ve LPG Dağıtım Şirketleri ile ithalatçı şirket ve kuruluşların ithalat talepleri ve bunların kullanımına ilişkin tasdik raporu.
 • 07/08/2001- 24486 R.G.’de yayımlanan Tebliğ ile; Üretimlerini LPG ile yapan üreticilerin zararlarının karşılanmasına ilişkin inceleme tasdik.
 • 15/12/2001- 24614 R.G.’de yayımlanan Tebliğ ile; Dökme olarak ithal edilen solvent, bazyağ ve madeni yağlara ilişkin inceleme ve tasdik.
 • 1/07/2002- 24382 R.G.’de yayımlanan Tebliğ ile;
  • Yerli üretimden temin edilen solventlere ilişkin (sanayiciler hakkında) inceleme ve tasdik.
  • Tüpraş’ın talebi üzerine solvent kullanım miktarının tespiti.
Organize Sanayi Bölgeleri Tarafından YMM’lere Verilen İşler:

01/04/2002 Tarih ve 24713 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile; Organize Sanayi Bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi ve tasdiki.

Sosyal Güvenlik Kurumu (Eski adı SSK) Tarafından YMM’lere Verilen İşler:

14/07/2004 Tarih ve 25522 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile; S.S.K. İlişiksiz Belgesi alınması için yapılan tasdik.

TÜBİTAK Tarafından YMM’lere Verilen İşler:
 • 13/07/2005 – 25874 R.G.’de yayımlanan Yönetmelik ile; TÜBİTAK tarafından Ar-Ge Projesi onaylanan firmalara yapılan yardıma ilişkin tasdik raporu. (AGY500)
 • 01/04/2009 tarihinden itibaren proje başvurusu yapacak firmalar için başvuru kriterleri değerlendirme ve tasdik raporu. (AGY600)
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından YMM’lere Verilen İşler:

Hac Kotası tespit raporu,

Seyahat Acentelerinin turizm geliri elde etme ve döviz getirme yükümlülüklerine ilişkin tespitler.

Ticaret Sicil Memurlukları Tarafından YMM’lere Verilen İşler:

Şirket ortağının sermaye avansı olarak gönderdiği tutarın tespitine ilişkin rapor.

Birleşme nedeniyle borçların teminine ilişkin YMM’lik Raporu.

Sanayi Odaları Tarafından YMM’lere Verilen İşler:

Kapasite Raporu almak isteyen sanayi firmalarından Haddelenmiş Soğuk Sac Kullanım Raporu.

Dış Ticaret Müsteşarlığı Tarafından YMM’lere Verilen İşler:
 • 04.08.2006 – 26249 sy. Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2006/15)

G.T. İ.P. Numaraları belirtilen eşyanın (birim kıymetleri az olanlar) ithalinde gözetim uygulaması usul ve esasları belirlenmiştir.

Gözetim Belgesi düzenleme tarihinden itibaren, gözetim belgesi kapsamında ithal edilen eşyanın tümünün stokları bitinceye kadar “YMM Gözetim Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Raporu” nun her üç ayda bir İthalat Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi zorunludur.

 • 31.12.2008 – 27097(2.mük.) Resmi Gazetede yayımlanan Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (2009/21) gereği; 02/02/2009 tarihinden itibaren yapılacak ithalat başvurularında yılda bir kez olmak üzere “YMM’onaylı İthalatçı Bilgi Formu” istenmektedir.
Hazine Müsteşarlığı Tarafından YMM’lere Verilen İşler:

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yönetilen;

Yerel Yönetimler, KOBİ’ler ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın hibe sözleşmeleri ve programının kuralları gereği, hibe almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin başvurularının kabulünden sonra yaptıkları harcamalarının kabulü için YMM’ tarafından hazırlanan Denetleme Raporu’nu Birime sunmaları gerekmektedir.